Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Košický klimatický štítok – Klimasken

Mesto Košice sa v priebehu projektu „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ (2018-2023) zapojilo ako jedno z pilotných miest do testovania nástroja Klimasken, ktorý hodnotí pripravenosť mesta v oblasti reakcie na zmenu klímy.

Metódu hodnotenia vypracoval medzinárodný tím spomínaného projektu v rámci európskeho programu LIFE. Výsledkom je „klimatický štítok“, ktorý funguje podobne ako napr. energetické štítky spotrebičov alebo budov.

Klimasken hľadá odpovede na 4 základné otázky:

  • Aká je klimatická situácia na území mesta z hľadiska prejavov zmeny klímy?
  • Nakoľko je mesto odolné a dokáže sa brániť dopadom zmeny klímy?
  • Ako mesto prispieva k zmene klímy svojimi emisiami?
  • Aké opatrenia prijíma mesto v oblasti reakcie na zmenu klímy?

Odpoveďou na uvedené otázky je výsledný klimatický štítok – ružicový graf, ktorý sa člení štyri časti: 1. expozícia, 2. citlivosť, 3. emisie a 4. pripravenosť, pričom každá z nich pozostáva zo skupiny špecifických indikátorov. Po vložení požadovaných údajov nástroj vypočíta jednak čiastkové hodnoty pre všetky styri sekcie, ako aj celkovú výslednú hodnotu. Hodnoty sú uvedené v percentách a hovoria o tom, ako ďaleko je mesto v danej oblasti reakcie na zmenu klímy.

Na základe klimatických dát možno konštatovať, že v nasledujúcich desaťročiach bude mesto Košice ohrozované najmä vlnami horúčav, suchom a prívalovými záplavami. Z hľadiska ohrozenia mesta zmenou klímy  bola zistená priemerná hodnota expozície (60%). Túto časť však mesto nemôže priamo ovplyvniť. Pokiaľ ide o súčasnú citlivosť systémov na dopady zmeny klímy, dosiahli Košice hodnotenie 44% (mierne podpriemerné). Z hľadiska množstva emisií skleníkových plynov produkovaných mestom bola stanovená hodnota 43%. Vlastná pripravenosť samosprávy mesta v oblasti reakcie na zmenu klímy bola v čase hodnotenia len 15%.

Okrem toho obsahuje štítok celkovú orientačnú hodnotu – tzv. „výslednú známku“, ktorá je umiestnená v strede grafu. Košice dosiahli v hodnotení 40%. Svoju úlohu zohráva aj úplnosť dát a miera istoty. V niektorých prípadoch môžu byť určité dáta nedostupné, a tak do hodnotenia nevstúpia vôbec, alebo vložený údaj môže byť len kvalifikovaným odhadom (vtedy miera istoty klesá). V prípade Košíc je miera istoty výsledku 79,2 %.

Klimatické hodnotenie ukázalo, že v čase hodnotenia (2019-2020) medzi najslabšie stránky mesta patrila oblasť pripravenosti mesta systematicky realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia. Chýbala adaptačná a nízkouhlíkovou stratégia, ktorých závery a stanovené priority by mali byť premietnuté do kľúčových dokumentov mesta, rozhodovacích procesov samosprávy, organizačnej štruktúry, ako aj do rozpočtu mesta.

Košice sa nielen z hľadiska pripravenosti, ale aj celkovej iniciatívy v otázke zmeny klímy, posunuli od roku 2019, výrazne dopredu. Mesto sa v roku 2020 zapojilo do súťaže o Európske hlavné zelené mesto 2023, v roku 2021 sa prihlásilo k Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, stalo sa súčasťou iniciatívy Európskej komisie Green city accord, v roku 2022 naviac prijalo nízkohuhlíkovú aj adapatačnú stratégiu a pripojilo sa tiež k misii Horizon Europe (100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030). Mesto naviac spustilo aj vlastnú „zelenú“ grantovú schému na podporu dosiahnutia environmentálnych cieľov mesta a vyčlenilo aj samostatnú položku rozpočtu mesta – Program č.3: Zelené mesto, ktoré financuje okrem iného aj adaptačné aktivity.

Podrobné výsledky testovania nástroja sú k dispozícii tu. Pre viac informácií kontaktujte Karpatský rozvojový inštitút: kri@kri.sk