Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Nadviazali sme spoluprácu s mestskou časťou Juh

V piatok 24.7.2020 v priestoroch Karpatského rozvojového inštitútu prebehlo stretnutie predstaviteľov mestskej časti Juh, ktorého sa zúčasnil aj starosta Jaroslav Hlinka. Predstavili sme, nakoľko je práve mestská časť Juh zraniteľná či odolná voči dôsledkom zmeny klímy. Zamerali sme sa na rizikové faktory, ktoré najviac ohrozujú obyvateľov daného územia a predstavili sme aj sériu možných adaptačných opatrení, ktoré môžu pomôcť zmierniť dopady zmeny klímy, ktoré naše mesto čakajú.

Košice sa momentálne nachádzajú na konci prvej fázy klimatického adaptačného procesu. V druhej fáze, počas tvorby adaptačného plánu, začíname spolupracovať s jednotlivými mestskými časťami na ich návrhoch pre tvorbu podkladov adaptačných riešení, ktoré by chcela daná mestská časť realizovať. Tie sa po vyhodnotení a prípadnej úprave zahrnú do akčného plánu, a budú následne tvoriť ucelený systém opatrení zlepšujúci život v Košiciach.