Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

PREBEHLO DRUHÉ PLÁNOVACIE STRETNUTIE NA SÍDLISKU KVP

V piatok 9.10. sme sa na sídlisku KVP stretli so susedskou komunitou z ulice Húskova pri druhom plánovacom stretnutí. Susedia nám najprv ukázali, čo všetko už v okolí svojpomocne vytvorili (záhony, jazierka, malé tieniace pergoly…), následne spolu so starostom rozoberali, čo by sa ešte mohlo vrámci verejného priestoru zlepšiť. Prínosná pre obe strany bola debata o tom, ako sa dajú riešiť miestne problémy z pohľadu komunity a z pohľadu úradu MČ – rozprávali sme sa o potrebe zapájania spoločností spravujúcich bytové domy do procesov plánovania adaptácie na zmenu klímy, o večnej nespokojnosti niektorých susedov a o možnostiach ďalšej aktivizácie miestnej komunity. Z debát o možných úpravách, ktoré by pomohli lepšej adaptácii na zmenu klímy sme sa aj so zástupcami KRI venovali napríklad problematike tienenia zeleňou, pergolami či tieniacimi plachtami, pozreli sme si netienenú hlavnú pešiu trasu Čičky-Kláštor. Padol aj nápad presunu existujúceho detského ihriska na miesto medzi stromy, či zrušenia nepriepustných betónových plôch pod prašiakmi. Získali sme teda mnoho podnetov do vznikajúceho Akčného plánu adaptácie na klimatickú zmenu pre sídlisko KVP, v ktorom budú uvedené zámery MČ, ako systematicky zlepšiť klimatickú odolnosť KVP, ale priblížili sme sa aj realizácii malých opatrení, ktoré vzniknú práve v spolupráci s touto susedskou komunitou. Všetkým zúčastneným ďakujeme!