Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Prebehlo prvé plánovacie stretnutie na sídlisku KVP

V utorok 18.8. prebehlo vo Výmenníku Wuppertalská prvé plánovacie stretnutie: “Ako (pre)žiť so zmenou klímy”. Stretnutia sa zúčastnili obyvatelia KVP a ďalší hostia, medzi inými starosta mestskej časti Ladislav Lörinc, či Martin Jerguš z Útvaru hlavného architekta. Za Karpatský rozvojový inštitút (KRI) sa stretnutia zúčastnili Andrej Šteiner a Zuzana Jarošová, stretnutie s občanmi facilitovala Apolónia Pecka Sejková.
Obyvatelia sa zoznámili s výsledkami mapovania zraniteľnosti Košíc s dôrazom na sídlisko KVP. Taktiež spoločne debatovali nad mapami sídliska, kam premietali napríklad miesta svojho pohybu a zamýšľali sa nad nimi v kontexte prežívania klimatickej zmeny. KRI predstavil adaptačné opatrenia, ktoré sa realizujú a vedia zmierniť dopady zmeny klímy na husto zaľudnenú oblasť, akou je práve mestská časť Sídlisko KVP. Počas stretnutia Košičania navrhovali aj vlastné adaptačné opatrenia pre konkrétne miesta KVP – v návrhoch prevládalo racionálne ozeleňovanie sídliska (výsadba a údržba stromov a kríkov, popínavé rastliny na panelákové spoje), dobrý manažment zrážkovej vody (dažďové jazierka, priepustné povrchy parkovísk, zelené strechy pre nižšie budovy), či tienenie miest, najmä tých, kde sa často zdržiavajú zraniteľné skupiny obyvateľstva, teda deti a seniori (ihriská, zastávky, hojne využívané chodníky).
Teraz robíme ďalšie kroky, ktoré by mali niektoré nápady doviesť k zdarnej realizácii: budeme jednotlivé prístupy ďalej konkretizovať s občanmi, konzultovať s odborníkmi i mestskou časťou. Zároveň máte možnosť prihlasovať aj ďalšie Vaše nápady, a to prostredníctvom dotazníka otvoreného do 9.9.2020, ktorý nájdete tu