Akým dopadom musia Košice čeliť?

Mesto Košice, podobne ako iné mestá sú v súčasnosti  a budú ešte viac v budúcnosti ohrozené dopadmi zmeny klímy. Medzi hlavnými priamymi ohrozeniami mesta Košice a jeho spádovej oblasti v dôsledku zmeny klímy možno podľa klimatológov v súčasnosti (a so zvýšenou častosťou a intenzitou aj v budúcnosti) očakávať najmä:

 • zvýšený počet letných a tropických dní i tropických nocí v tzv. vlnách horúčav, pričom v najbližších dekádach sa očakáva ročne až 45 tropických dní s teplotou nad 30 °C v meste, ktoré v Košiciach navyše budú zosilňované vplyvom umelých povrchov a mestskej zástavby, tzv. mestským ostrovom tepla.
 • prívalové povodne či už na vodnom toku alebo mimo neho
 • dlhšie obdobie sucha
 • krátkodobé striedanie mrazivých a teplých období
 • nárast priemernej teploty, ktorý (mimo iného) spôsobuje migráciu nových rastlinných a živočíšnych druhov, výskyt nových, resp. zhoršenie určitých chorôb či premnoženie škodcov.

Dôsledky týchto dopadov majú krátkodobé až strednodobé celospoločenské dôsledky (napr. v oblasti zdravotníctva, hospodárstva, sociálnych služieb a pod.) a z toho dôvodu je zmena klímy nielen environmentálnym, ale aj socio-ekonomickým problémom.

Čo môžu Košice robiť?

Týmto skutočnostiam treba systematicky a komplexne čeliť, aby dôsledky zmeny klímy boli čo najmenšie, či už na zdravie obyvateľov, na infraštruktúru, resp. na pracovné procesy. Samospráva mesta Košice má záujem zaoberať sa riešeniami v oblasti adaptácie na dopady zmeny klímy a táto téma sa už pomaly dostáva medzi jej priority. Prvým krokom v tomto úsilí je projekt “Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečnejšie Košice”, ktorý pre mesto Košice pripravil a vedie Karpatský rozvojový inštitút.

Projekt bude trvať do 31.3.2021, je financovaný z OP Efektívna verejná správa a spolufinancovaný Karpatským rozvojovým inštitútom. V jeho úvodnej fáze bude podrobne zhodnotená zraniteľnosť územia Košíc, kedy sa okrem expozície (tzn. identifikácie časti mesta či sektorov, ktoré budú prioritne ohrozené napr. horúčavami, povrchovými či riečnymi záplavami, prípadne dlhodobými suchami) berú do úvahy aj tzv. sociálno-ekonomické faktory ako je počet, resp. hustota obyvateľov, výskyt najviac zraniteľných skupín obyvateľstva, výskyt kritických budov a zariadení, množstvo/hustota zelenej infraštruktúry, množstvo spevnených povrchov, technický stav budov, pripravenosť záchranných zložiek a pod.

Na základe identifikovaných najviac zraniteľných lokalít v meste a sektorov, sa zostaví plán realizácie vhodných adaptačných opatrení pre zmiernenie ich zraniteľnosti, resp. zvýšenie ich klimatickej odolnosti. Adaptačný plán bude vychádzať z analýzy klimatickej zraniteľnosti ako aj doplnkových faktorov, ako napr. znečistenie ovzdušia, hladina prízemného ozónu a ďalšími. Týmto prístupom sa vyhneme tzv. ad hoc (často prvoplánovým) adaptačným opatreniam, ktoré nemajú želaný efekt.

Každý sa môže zapojiť

Celý proces hodnotenia zraniteľnosti a prípravy Adaptačného plánu sa bude robiť so špeciálnym zreteľom na zahrnutie názoru odbornej aj širokej verejnosti. Za týmto účelom bola zriadená Košická odborná platforma pre adaptáciu – KoopA ako multisektorové partnerstvo odborníkov a Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice – PAKT, ako platforma inštitúcií, ktoré sú znepokojené nedostatočnou reakciou na zmenu klímy v meste Košice, zaujímajú sa o jej zlepšenie a súčasne majú záujem aktívne sa podieľať na tvorbe Klimatickej adaptačnej politiky pre mesto Košice.

Osobitnou dôležitou skupinou, na účasti ktorej nám v procese veľmi záleží je široká verejnosť, teda obyvatelia Košíc. Počas projektu budú mať možnosť sa aktívne zapojiť do každej fázy procesu prípravy Klimatickej adaptačnej politiky. Konkrétne možnosti budú vždy uvedené v sekcii  Potrebujeme každého.

Čo nám to prinesie

 Výstupy projektu:

 • Detailne hodnotenie zraniteľnosti jednotlivých častí mesta na vlny horúčav a prívalové zrážky, ktoré bude jedným z dôležitých podkladov pre plánovanie a rozhodovanie v rámci opatrení zvyšovania klimatickej bezpečnosti občanov, investícií a poskytovania služieb
 • Spracovaný komplexný prístupu ku adaptácii na zmenu klímy na území mesta vo forme Adaptačného plánu
 • Vypracovaný detailný Akčný plán na realizáciu Adaptačného plánu a realizované prvé kroky
 • Vytvorí sa multispektrálna skupina odborníkov v oblasti prispôsobovaniu sa ZK, ktorá bude, po skončení projektu poradným odborným orgánom
 • Vytvorí sa Partnerstvo pre podporu adaptácie na dopady zmeny klímy v meste Košice (PAKT) ako inštitucionálnej základne organizácií pôsobiacich v Košiciach, ktoré budú zainteresované v tvorbe a implementácii Klimatickej adaptačnej politiky KE.
 • Vytvorené mechanizmy a nástroje pre efektívnu participáciu verejnosti v tejto, ale aj iných témach

 Výsledky projektu:

 • zvýši sa priorita tejto témy v samospráve mesta Košíc ako aj medzi odbornou a laickou verejnosťou
 • v meste Košice budú vytvorený systémový prístup (verejnosťou akceptované) pre adaptáciu na dopady zmeny klímy
 • zahrnie sa téma dopadov zmeny klímy do nového územného plánu, ale aj Programu rozvoja mesta a mestských častí a ďalších relevantných plánovacích dokumentov
 • zvýši sa pripravenosť mesta na čerpanie externých zdrojov pre realizáciu adaptačných opatrení

 Povedané jednou vetou

Košice sa stanú unikátnym príkladom pre iné slovenské mestá, ale hlavne zvýšia kvalitu života,  ochranu  zdravia a majetku  ako aj pracovných možností obyvateľov mesta.