Košice ±40°C
Košice v čase klimatickej krízy

Začína sa zverejňovanie posudzovania zraniteľnosti Košíc

Po roku meraní, analýz, modelovania a príprav začíname postupne verejnosti odhaľovať, nakoľko sú Košice a ich mestské časti zraniteľné či odolné voči dôsledkom zmeny klímy.

V utorok 16.6.2020 sa v priestoroch Magistrátu mesta Košice uskutočnil seminár „Zraniteľnosť mesta Košice na dopady zmeny klímy“. Seminár bol určený pre poslancov MZ, pre starostov mestských častí, pre odborných pracovníkov Magistrátu mesta Košice a mestských podnikov.

Zámerom seminára bolo predstaviť a získať spätnú väzbu na najnovšie výsledky komplexného hodnotenia zraniteľnosti mesta Košice na vlny horúčav a prívalové povodne, ktoré realizoval Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci s Mestom Košice, Technickou univerzitou Košice a Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave. Seminár otvoril Marcel Gibóda, prvý námestník primátora mesta Košice.

Andrej Steiner, riaditeľ Karpatského rozvojového inštitútu sa venoval klimatologickému kontextu a načrtol kde sa nachádzajú Košice v klimatickom adaptačnom procese. Vo svojej prezentácii vysvetlil čo je klimatická zraniteľnosť a na čo sa využije jej hodnotenie.

Výsledky hodnotenia priestorovej a územnej zraniteľnosti predstavila Zuzana Jarošová. Michal Schvalb sa vo svojej prezentácií venoval Sektorovej zraniteľnosti a dopadom zmeny klímy.

Miriam Šebová z Technickej univerzity v Košiciach, predstavila výsledky výskumu Pripravenosť verejnosti reagovať na zmenu klímy. Dôležitým výstupom je, že Košičania považujú zmenu klímy za reálny problém, ktorý sa dotýka aj ich každodennosti v meste a očakávajú od mesta ako reakciu koordinované kroky.

Obecným záverom aj po diskusii s publikom je, že podobný nástroj v rukách samosprávy doteraz chýbal: na základe vedeckých dát je teraz možné pripravovať naozaj funkčné adaptačné opatrenia pre zlepšenie podmienok života v našom meste. Padla kritika na nedostatočné zapájanie širšej verejnosti pri riešení projektu, čo ale práve možnosť predstavovať hotový výskum v nasledujúcich týždňoch zmení: pripravuje sa predstavenie podrobných máp s výstupmi pre odbornú verejnosť i obyvateľov mesta, výstava a mnoho ďalších sprievodných aktivít.

Košice sú prvým slovenským mestom, ktoré má k dispozícii takto komplexné dáta o vlastnej zraniteľnosti, čo dáva nádej pre o to vyššiu budúcu odolnosť voči dopadom zmeny klímy.